Algemene Voorwaarden de Online Etaleuze

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en de Online Etaleuze.

1. Aanvragen van een dienst
Aanvragen van een dienst van de Online Etaleuze dient te gebeuren via het contactpagina op de website. Of door het aanschaffen van een DOE training. Door je aanmelding heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

De Online Etaleuze bepaalt of samenwerken met jouw bedrijf plaats gaat vinden.
De factuur dient vooraf betaald te worden.

Alle diensten worden vooraf gefactureerd, je ontvangt de factuur per mail.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

  • Door je aan te melden bij de Online Etaleuze ga je ermee akkoord dat de Online Etaleuze afbeeldingen, foto’s, quotes en tekst(gedeelten) van jouw website/webshop/blog gebruikt ten behoeve van jouw bedrijf.
  • Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van de Online Etaleuze berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en ook het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website van de Online Etaleuze is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website van de Online Etaleuze is verboden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de Online Etaleuze.
  • De Online Etaleuze is niet aansprakelijk voor schade dan wel boetes, van welke aard ook, ontstaan doordat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij. Als de Online Etaleuze  onbedoeld toch ongeoorloofd gebruik maakt/ heeft gemaakt van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een derde partij en deze andere partij is hier niet mee akkoord, dan kan daarvoor contact worden opgenomen met de Online Etaleuze en zullen wij dit uitzoeken met het betreffende bedrijf waarvoor wij werken.

Aansprakelijkheid

de Online Etaleuze is niet aansprakelijk voor:
1. Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in het door jou verstrekte (tekst- en beeld- ) materiaal.
2. Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.
3. De gegevens op jouw eigen website en social media.
4. Defecten of onvolkomenheden aan door jou geleverde producten/diensten aan derden.
5. Miscommunicatie, geschillen of problemen tussen jou en derden met of zonder tussenkomst van de Online Etaleuze.
6. De gevolgen van het al dan niet opvolgen van adviezen van de Online Etaleuze.

De Online Etaleuze is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan hen toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de Online Etaleuze aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
2. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met het bedrijf welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van de Online Etaleuze voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Ontbinding Contract.
De Online Etaleuze is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet realistisch is.
Als de Online Etaleuze de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Als de Online Etaleuze tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daar uit voort zouden kunnen vloeien.
Indien je je verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is de Online Etaleuze gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Jij bent dan als verantwoordelijke van deze tekortkoming, wél tot schadevergoeding dan wel schadeloosstelling verplicht.

Overmacht
De Online Etaleuze is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van jouw bedrijf indien de Online Etaleuze daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen dat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Online Etaleuze geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Online Etaleuze niet in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen. De Online Etaleuze kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn de Online Etaleuze en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Overige bepalingen
Partijen dienen feiten, overeenkomsten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Bloggers, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en overeenkomst afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Het bedrijf geeft met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden de Online Etaleuze permissie willekeurige afbeeldingen/producten/blogs te kopiëren van de website van het bedrijf, deze te gebruiken voor informatieve en promotionele doeleinden uitsluitend ten behoeve van het bedrijf en de social media pagina’s van het bedrijf, daarbij gebruikmakend van duidelijke linkvermelding.

DOE trainingen: De DOE training mag alleen door de cursist zelf gevolgd worden. Op alle informatie, teksten en video’s geldt een kopieer verbod. De werkboeken van de DOE trainingen zijn alleen voor eigen gebruik.

Identiteit de Online Etaleuze
Suzan Biemans – Peters
Telefoonnummer: 06-29522613
E-mailadres: suzan@deonlineetaleuze.nl
KvK-nummer: 51824647
Btw-identificatienummer: op aanvraag
IBAN: NL09 KNAB 0256 2468 74 ten name van de Online Etaleuze te Duiven

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 maart 2018.

Deel deze pagina met andere onderneemsters